CƠ SỞ PHÁP LÝ

Cơ sở pháp lý Công ty TNHH Dinh dưỡng Cây trồng EAKMAT
Cơ sở pháp lý Công ty TNHH Dinh dưỡng  Cây trồng EAKMAT

Cơ sở pháp lý Công ty TNHH Dinh dưỡng Cây trồng EAKMAT

CƠ SỞ PHÁP LÝ    Viện Khoa học kỹ thuật NLNTN đã Thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP, ngày 05/9/2005 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và Thông…