PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC EAKMAT

Khái niệm phân bón hữu cơ sinh học, phân bón hữu cơ vi sinh

Khái niệm phân bón hữu cơ sinh học, phân bón hữu cơ vi sinh

Sau cuộc cách mạng xanh, phân bón hóa học đã làm năng suất cây trồng tăng một cách nhanh chóng. Ngoài lợi ích mà nó mạng lại thì những ảnh hưởng xấu của nó cũng dần dần thể hiện lên hệ thống…