Chính sách chất lượng

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG

CÂY TRỒNG EAKMAT

 

ISO 9001:2008
Số: 01/CSCL-C1Y2015
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc

 

 

 

 
Buôn Mê Thuột, ngày 26 tháng 10 năm 2016

Chính sách chất lượng

      Để đẩy mạnh sự phát triển của công ty, đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu ngày càng cao của khách hàng: Công ty TNHH Dinh Dưỡng Cây Trồng EaKmat cam kết áp dụng và liên tục cải tiến “Hệ thống quản lý chất lượng” phù hợp với tiêu chuản ISO 9001:2008 trong các hoạt động của mình, đó là:

1, Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới và nâng cao trình độ chuyên môn.

2, Nâng cao trình độ quản lý, điều hành, đáp ứng tốt nhất yêu cầu phát triển bền vững của công ty trong mọi lĩnh vực.

3, Thường xuyên cập nhật các tiến bộ ky thuật để áp dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

4, Nâng cao, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng: chú trọng sử dụng máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.

5, Luôn luôn nghiên cứu để nâng cao chất luowngjsanr phẩm và tiêu thụ sản phẩm.

Chính sách chất lượng này, được quán triệt đến tất cả cán bộ, nhân viên và người lao động trong toàn công ty để phấn đấu thực hiện.

Với mục tiêu: “Khoa Học – Chất Lượng – Hiệu quả”

Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.